REKLAMOWE

UPOMINKI

Regulamin

Ogólne warunki współpracy i regulamin obsługi Klienta.

Niniejsze warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Agencja Reklamowa PRomotion ’63 Maria Rochowicz, NIP 758 11 92 251, Regon 383 684 266 zwaną dalej Dostawcą, a osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.
Złożenie zamówienia oznacza akceptację poniższego regulaminu przez Zamawiającego.

Składanie zamówień
1. Zamówienia przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez panel obsługi klienta www.promotion63.pl, w formie telefonicznej oraz mailowej.
2. Zamawiający oświadcza, że jego dane rejestracyjne (numer NIP, dokładny adres, pełna nazwa firmy) są zgodne z prawdą. Należy również podać imię i nazwisko oraz numer telefonu do osoby kontaktowej.
3. Złożenie zamówienia przez panel obsługi klienta jest upoważnieniem Dostawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowane automatyczne potwierdzenie.
5.Zastrzega się, że kolorystyka widoczna na stronie WWW może nieco odbiegać odcieniem od rzeczywistej.

Realizacja zamówienia
1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu wpłaty i pisemnej akceptacji wizualizacji projektu.
2. Zamówione produkty wysyłane są do Zamawiającego na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu lub zaksięgowanej wpłaty na rachunku bankowym Dostawcy.
3. Towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego.
4. Potwierdzone zamówienie nie może być już anulowane.

Płatności
1. Sposoby płatności:
• przelew na konto: Bank Pekao 16 1240 1691 1111 0010 9161 4725
• gotówka przy odbiorze przesyłki od kuriera (pobranie)
• gotówka przy odbiorze osobistym w punkcie kontaktowym Dostawcy: Ostrołęka, ul. Głowackiego 14, biuro TPO.
2.W przypadku dostarczenia towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii towaru. Dostawca wystawia każdorazowo fakturę VAT.

Znakowanie i pakowanie
1. Projekt graficzny w przypadku zamówień z nadrukiem np. logo firmy, należy dostarczyć e-mailem lub na innym nośniku elektronicznym wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów.
2.Za posiadanie praw autorskich do znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Zamawiający ponosi też odpowiedzialność za treść logo, nadruków, haftów itp., których wykonanie zleci Sprzedającemu. Sprzedający może odmówić wykonania usługi nadruku lub haftu, w przypadku gdy jego zdaniem zawiera ono treści sprzeczne z normami społecznymi czy prawnymi lub naruszającymi prawa autorskie osoby trzeciej.
3. Sprzedający nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego – odpowiedzialność Sprzedającego jest w tym zakresie wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.
4.Wykonanie egzemplarza próbnego do zamówienia jest odpłatne wg. każdorazowej wyceny.
5. Zamawiana odzież z nadrukiem czy haftem jest pakowana zbiorczo w kartony. Pakowanie osobno każdej sztuki w woreczki foliowe lub uzupełnianie jej dodatkowymi elementami np. naklejkami czy przywieszkami wiąże się z dodatkowymi opłatami wg. odrębnie przesłanej wyceny.

Warunki dostawy
1. Dostawy są realizowane przez firmę kurierską, przesyłką pocztową lub osobiście zgodnie z ustaleniami podczas składania zamówienia.
2. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający:
• Przesyłka kurierska ok 16,00 zł netto/karton
3. W przypadku uszkodzenia kartonów lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest obowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera i przeliczenia towaru w obecności kuriera.

Reklamacje
1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Sprzedającego niezwłocznie, ale nie dłużej niż 3 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Do reklamowanego towaru Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Zamawiający ponosi koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru.
2. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Towar noszący ślady używania lub po usunięciu metek nie podlega reklamacji ani zwrotowi.
3. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Zamawiającego zamówieniem. Informacje o brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Agencji Reklamowej PRomotion ’63 w formie elektronicznej w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie po jej otrzymaniu, ale nie dłużej niż 7 dni od jej zgłoszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia, przedstawiamy propozycję rozwiązania sprawy, mając na uwadze potrzeby klienta.
5. Do rozpatrzenia reklamacji konieczny jest zwrot reklamowanego towaru. Sposób zwrotu i koszty są każdorazowo uzgadniane, a jeśli tak nie jest, to koszty związane z transportem ponosi Zamawiający. Reklamacje nie będą uwzględniane jeśli dotyczą użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku ze zwłoką w odbiorze towaru od firmy przewozowej
6. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Agencja Reklamowa PRomotion ’63 , ul. płk. A. Jezierskiego 4a/6, 07-410 Ostrołęka z adnotacją „ Reklamacja”.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u Producentów i Poddostawców, które mogą być przyczyną zwłoki w realizacji reklamacji czy zamówienia.

Polityka Prywatności serwisu www.promotion63.pl
Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Agencję Reklamową PRomotion’63 Maria Rochowicz z siedzibą w Ostrołęce.

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedającego (od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO”) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
2. Dane osobowe Zamawiającego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator panelu obsługi klienta do współpracy z Zamawiąjącymi: firma Agencja Reklamowa PRomotion ’63 Maria Rochowicz.
4. Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres: biuro@promotion63.pl

Pozostałe warunki
1. Koszty zakupu i transportu wzorów i towarów ponosi Zamawiający.
2. Odcienie kolorów w katalogu oraz w panelu obsługi klienta mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane.
Jeśli jest to kluczowy aspekt zamówienia, prosimy sprawdzić rzeczywisty odcień tkaniny na wzorniku lub produkcie.
3. Ceny na stronie WWW.promotion’63.pl na produkty Dostawcy podane są w złotych polskich, bez podatku VAT.
4. Wyceny mogą ulegać zmianie.
5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Agencja Reklamowa PRomotion ’63 ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia Zamawiającego kosztami upomnień w wysokości 50zł za każde upomnienie oraz kosztami windykacji.
7. Podany koszt transportu jest orientacyjny i może się zmieniać zależnie od objętości i wagi.
8. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki i przekazania towaru firmie spedycyjnej. Od tego czasu na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty bądź uszkodzenia. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki, a w przypadku jej uszkodzenia do sporządzenia pisemnej reklamacji usługi transportowej w obecności kuriera.
9. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Ostrołęce.
10. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.Składając zamówienie w firmie Agencja Reklamowa PRomotion ‘63 Zamawiający akceptuje powyższe ustalenia i zgadza się na realizację zamówienia na ich podstawie.